Xưởng sản xuất Tân Kỳ Tân Quý, chuản bị chuyển hàng